Mer än en berättelse!

 

Projekt Mer än en berättelse genomförs med stöd av Utbildningsstyrelsen, projekttid: maj 2017 till december 2018 

 

 

 

I lä­ro­pla­nen lyfts mul­ti­lit­te­ra­ci­tet fram som en av de kom­pe­ten­ser som sko­lan vill stö­da bar­nen att ut­veck­la. Ele­ver­na ska kun­na tol­ka, pro­du­ce­ra och vär­de­ra tex­ter i oli­ka form, sam­man­hang och mil­jö­er. Grun­den till det­ta läggs re­dan inom små­barns­pe­da­go­gi­ken, där­för rik­tas in­ne­hål­let i pro­jek­tet till pe­da­go­ger inom om­rå­det.

Fort­bild­nings­pro­jek­tet ut­for­mas som en del av en stor och spän­nan­de sats­ning på lä­sin­spi­ra­tion och be­rät­tan­de där syf­tet är att stö­da barn till att bli goda lä­sa­re, lyss­na­re och be­rät­ta­re, i så­väl tal-, skrift- som di­gi­tal form.

Ge­nom  fort­bild­ning be­stå­en­de av fö­re­läs­ning­ar, läs- och be­rättar­verk­stä­der, samt eget ar­be­te, ges pe­da­go­ger­na verk­tyg för att in­spi­re­ra, stö­da och upp­munt­ra bar­nen till att er­öv­ra lä­san­det och be­rät­tel­sen i alla for­mer.

Hel­he­ten be­står av fyra mo­du­ler på två när­stu­di­e­da­gar var­de­ra, samt ar­be­te i egen barn­grupp. Det är möj­ligt att del­ta i en el­ler fle­ra av föl­jan­de mo­du­ler:

  • Kom läs för mig!
  • Kom be­rät­ta för mig!
  • Kom lyss­na på min be­rät­tel­se!
  • Kom ska­pa med mig!

Innehåll:

Mo­dul 1 Kom läs för mig! arrangeras med fö­re­lä­sa­re och se­mi­na­rie­le­da­re lit­te­ra­tur­pe­da­gog Ag­ne­ta Edwards (Sve). Edwards ger  konkreta råd kring hur man stöda barn till att verkligen bli läsare och inte enbart läskunniga. Tillsammans ser vi närmare på olika typer av litteratur och på vilka sätt man kan utgå från och arbeta med denna.

Mo­dul 2 Kom be­rät­ta för mig! ar­ran­ge­ras tillsammans med berättare och läsinspiratör Agneta ”Netta” Möller-Salmela, utvecklare av Hangö-modellen samt författare, illustratör och läsambassadör Johan Unenge (SVE). Tillsammans närmar sig deltagarna berättarkonsten och det fria berättandet samt hur man levandegör litteratur.

Modul 3 Kom lyssna på min berättelse! Tillsammans med pedagog och konstnär Lina Teir närmar sig deltagarna det muntliga berättandet. Deltagarna får sceniska och didaktiska verktyg för hur de själva kan berätta för och med barn. Genom övningar och lek får man öva sig att stimulera både sin egen och barnens fantasi, inlevelseförmåga och och berättarglädje. I modulen igår även workshops vid 3 daghem i Korsholm och Vasa.

Modul 3 Kom skapa med mig! med Eva Ahlskog-Björkman, akademilektor i de estetiska ämnenas didaktik (Åbo Akademi) skapar vi egna berättelser och artefakter kring denna för att sedan digitalt återskapa berättelsen och planera en skapande aktivitet som den egna barngruppen kan tänkas ha fantasier om och som barnen kan utveckla till nya berättelser.

 

Mål­grupp: Per­so­nal inom små­barns­pe­da­go­gik och för­sko­la.