Om Projekt Berätta mera

Berätta Mera är ett 2-årigt forsknings- och utvecklingsprojekt på temat ”Storytelling som redskap i arbetet med hållbarhetsfrågor på daghem och förskolor”. Syftet med projektet är att stärka blivande och yrkesverksamma pedagogers kompetens att utgå från berättande och berättelser i arbetet med främst de sociala och kulturella aspekterna av hållbarhet.

Under läsåret 2016-2017 ordnades en serie föreläsningar och kurser för studenter och personal på daghem och förskola i Jakobstadsregionen. Gunilla Holmberg från Kredu i Nykarleby höll en workshop för studenterna på barnträdgårdslärarutbildningen om hur handdockor kan användas för att fördjupa arbetet med olika typer av berättelser. Sagoberättaren Per Gustavsson från Sverige besökte Jakobstad och höll både föreläsningar och workshops för studenterna och en välbesökt kvällsföreläsning om fritt berättande för personal inom småbarnspedagogik och förskoleundervisning. Larrie Griffis, barnkulturproducent på Luckan i Helsingfors, föreläste om olika mångfaldsfrågor och pedagogen Daniel Hansson från Sverige höll heldagsworkshopen ”Naturligt lärande – mot en ny pedagogik i livets tjänst”. Läsåret avslutades med en workshop om digitala berättelser av Hanna Mehtonen-Rinne från Digital Storytelling Finland.  Barnträdgårdslärarutbildningen samarbetade också med stadsbiblioteket i Jakobstad kring både sagostunder och boklådor med riktat innehåll – barnlitteratur om bland annat vänskap, flykt och mångfald – till daghem och förskolor.

Under läsåret 2017-2018 har fokus för projektet legat på att stärka samarbetet mellan bibliotek och daghem/förskolor inom hela Österbotten. Här har projektet samarbetat med Jeanette Östman, som fungerar som koordinator för det mångkulturella arbetet inom Fredrikabiblioteken. På några orter har biblioteken valt att arrangera sagostunder på daghemmet eller förskolan, medan andra kommuner bjudit in barngrupperna till biblioteket. Under sagostunderna har man fokuserat särskilt på barnlitteratur som behandlar frågor om social och/eller kulturell hållbarhet. På andra orter har biblioteken valt att arbeta med boklådor med riktat innehåll och sänt ut sådana till intresserade daghem och förskolor tillsammans med material med uppslag till bearbetning av böckerna. De här aktiviteterna har följts upp med enkäter till pedagoger och bibliotekarier och resultaten utvärderas som bäst. Projektet har också etablerat Facebookgruppen Berätta Mera för dem som är intresserade av att utveckla storytelling som redskap i hållbarhetsfrågor, särskilt gällande sociala och kulturella aspekter.

Som en del av projektet utarbetas även ett inspirationsmaterial för pedagoger. Materialet lyfter fram berättelsernas och berättandets kraft när det gäller arbete med social och kulturell hållbarhet, ger tips på bra barnlitteratur som kan användas i detta sammanhang och för fram konkreta uppslag till aktiviteter som pedagoger och barn kan genomföra tillsammans för att bearbeta tematiken i berättelser och böcker. Inspirationsmaterialet illustreras av författaren och illustratören Maija Hurme. Det lanseras i samband med slutseminariet den 14.5 och finns därefter tillgängligt i både tryckt och digital form.

Projektledare är universitetslektor Ann-Christin Furu (Helsingfors universitet) och projektansvarig professor Ann-Katrin Svensson (Åbo Akademi). Projektet har finansierats med totalt 18.600 € från Svenska Kulturfonden.